صفحه اصلی

ثبت نام هفتمین دوره جایزه

هفتمین دوره

راهنمای متقاضیان

برنامه زمان بندی فرآیند جایزه

فرم ثبت نام

هزینه ثبت نام

فرآیند ارزیابی

راهنمای تدوین اظهارنامه

ساختار گزارش اظهارنامه

الگوی نگارش اظهارنامه

دوره های پیشین جایزه ملی کیفیت

ششمین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان ششمین دوره جایزه

عکسهای مراسم ششمین دوره

پنجمین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان پنجمین دوره جایزه

چهارمین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان چهارمین دوره جایزه

سومین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان سومین دوره جایزه

دومین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان دومین دوره جایزه

اولین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان اولین دوره جایزه

آموزش

شرح دوره های آموزشی

آشنایی با مدل ICTINQA و روشهای خودارزیابی و تدوین اظهارنامه

نظام مدیریت فرایندی در مدل ICTINQA

آشنایی با اصول برنامه ریزی استراتژیک برای مدل ICTINQA

مدیریت مالی در مدل های تعالی سازمانی

مدیریت بازاریابی در مدل های تعالی سازمانی

مدیریت فناوری و نوآوری در مدل های تعالی سازمانی

دوره تربیت ارزیاب و منطق رادار

هزینه ثبت نام

درباره جایزه

اساسنامه جایزه ملی کیفیت

ساختار و ترکیب اعضای شورای سیاست گذاری

مدل جایزه

اصول و محتوای مدل

معرفی مدل، معیار و شاخص ها

فرآیند ارزیابی

فرم ها

فرم گزارش اظهارنامه

تماس با ما

نقشه سایت

درگاه اصلی شرکت