فرآیند ارزیابی سازمان های متقاضی شرکت در فرآیند جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، از زمان دریافت گزارش (سطح اهتمام(یا سند اظهارنامه (سطح اشتهار) تا حضور در مرحله پایانی ارزیابی و معرفی آنها در جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات  (فاوا) به قرار زیر است:
 

1-     ابتدا گزارش یا اظهارنامه هر سازمان توسط یک گروه ارزیابان مستقل مورد بررسی قرار می گیرد. همه ارزیابان جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دوره های آموزشی لازم جهت هماهنگی در فرآیند ارزیابی و امتیازدهی را طی نموده اند. ارزیابان از بین متخصصان کیفیت سازمان ها و مدیران با تجربه و آشنا با موضوع فعالیت سازمان انتخاب می شوند.
 

2-     سند اظهارنامه به منظور تعیین نقاط قوت و نواحی قابل بهبود سازمان مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد. هر یک از ارزیابان با استفاده از مدل ملی ارزیابی کیفیت ایران و منطق امتیازدهی رادار  (RADAR)، امتیازی بین صفر تا هزار به سازمان تخصیص می دهند. سپس گروه ارزیابی تحت سرپرستی ارزیاب ارشد، در جلسه ای مشترک ضمن بحث و بررسی، در مورد امتیاز سازمان و مجموعه ای از نقاط قوت، نواحی قابل بهبود و نکاتی که باید در بازدید از سازمان به آن ها توجه شود، به اجماع می رسند.
 

3-     مطابق سطحی که سازمان در جایزه شرکت نموده است و بر اساس جدول نفر- روز ارزیابی مرتبط، گروه ارزیابی مطابق برنامه  زمان بندی از سازمان بازدید خواهند نمود تا ضمن تکمیل ارزیابی، مستندات و اطلاعات خود را جهت تهیه گزارش بازخور کامل نمایند.
 

4-     آخرین مرحله فرآیند ارزیابی، اعلام نتایج ارزیابی به کمیته فنی توسط ارزیاب ارشد و تهیه و ارسال گزارش بازخور است. گزارش بازخور در مورد سطح اهتمام در قالب جدول امتیازدهی و در مورد سطح اشتهار و تندیس در حدود 30 صفحه است و مطالب آن موارد زیر را پوشش می دهد:
•   
نمایی از سازمان عطف به مدل ملی ارزیابی کیفیت ایران
•   
گزارش معیارهای اصلی و زیرمعیارها
•   
امتیاز اکتسابی سازمان
•   
توصیه های بهبود در مورد زیرمعیارها

سطوح جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حداقل امتیازات اخذ این سطوح به شرح جدول زیر است:

سطوح جایزه

سطح امتیاز

اهتمام به کیفیت

-

اشتهار به کیفیت یک ستاره

300 امتیاز

اشتهار به کیفیت دو ستاره

350 امتیاز

اشتهار به کیفیت سه  ستاره

400 امتیاز

اشتهار به کیفیت چهار  ستاره

450 امتیاز

تندیس برنزین

500 امتیاز

تندیس سیمین

600 امتیاز

تندیس زرین

700 امتیاز