اظهارنامه سطح اهتمام به کیفیت

 

در سطح اهتمام، گزارشی با محتوای زیر مورد نیاز می­باشد:

حداکثر 15 صفحه شامل

·         3 صفحه معرفی سازمان و محصول مورد نظر جهت شرکت در جایزه، ماموریت، چشم انداز و ارزش­­های سازمان، وظایف جاری سازمان، مشتریان، شرکا و تامین­ کنندگان اصلی، شرایط رقابتی و چالش­های استراتژیک سازمان و فعالیت­های انجام شده در زمینه کیفیت.

·         1 صفحه چارت سازمانی.

·         7 صفحه گزارش خودارزیابی بر اساس هفت معیار مدل و معرفی فعالیت­های بهبود.

·         1 صفحه گزارش آموزش­های مرتبط با کیفیت، مدیریت کیفیت، مدل ملی ارزیابی کیفیت ایران و خودارزیابی و منطق RADAR.

·         3 صفحه گزارش پیشرفت و عملیاتی بودن سه فعالیت بهبود و میزان اثربخشی آنها.

 

اظهارنامه سطح اشتهار به کیفیت

 

در سطح اشتهار، اظهارنامه­ ای بر اساس یکی از ساختارهای زیر مورد نیاز می­باشد.

ساختار یک

 حداکثر 55 صفحه شامل:

·        2 صفحه معرفی سازمان و محصول مورد نظر جهت شرکت در جایزه، ماموریت، چشم انداز و ارزش­های سازمان، وظایف جاری سازمان، مشتریان، شرکا و تامین­ کنندگان اصلی، شرایط رقابتی سازمان و چالش استراتژیک سازمان.

·        1 صفحه چارت سازمانی.

·        7 صفحه مرور معیارها و مقایسه آن با وضعیت و عملکرد سازمان بر اساس خودارزیابی انجام شده.

·        40 صفحه تشریح اقدامات انجام شده و وضعیت سازمان در مقایسه با زیرمعیارهای مدل در مورد توانمندسازها و ارایه نمودارهای مرتبط با معیارهای نتایج بر اساس خودارزیابی انجام شده.

·        4 صفحه ضمایم.

·        1 صفحه مجموعه لغات.

ساختار دو

·        2 صفحه معرفی سازمان و محصول موردنظر جهت شرکت در جایزه، ماموریت، چشم انداز و ارزش­های سازمان، وظایف جاری سازمان، مشتریان، شرکا و تامین­ کنندگان اصلی، شرایط رقابتی سازمان و چالش اصلی استراتژیک سازمان.

·        1 صفحه چارت سازمانی.

·        نقشه توانمندساز (Enabler Map) حداکثر 15 صفحه، شامل مرور رویکردها و پروژه­ های بهبود به کار گرفته شده در ارتباط با مدل ملی ارزیابی کیفیت ایران به تفکیک معیارهای توانمندساز با ذکر ارتباطشان با زیرمعیارهای نتایج، به طور نمونه مانند جدول شماره (3).

·        جدول و نمودارهای نتایج (با اشاره به توانمندسازهای اصلی مرتبط)- حداکثر ده صفحه.

توجه: در ساختار جدید تدوین اظهارنامه، اطلاعات مندرج در اظهارنامه به صورت تحلیلی ارایه شده و ارتباط مابین توانمندسازها و نتایج شفاف می­گردد و سازمان با سهولت بیشتری به تدوین اظهارنامه می­پردازد.

                                          اظهارنامه سطح تندیس

در سطح تندیس، اظهارنامه ای بر اساس یکی از ساختارهای زیر مورد نیاز می­باشد.

ساختار یک

حداکثر 75 صفحه شامل:

·        2 صفحه معرفی سازمان و محصول مورد نظر جهت شرکت در جایزه، ماموریت، چشم انداز و ارزش­های سازمان، وظایف جاری سازمان، مشتریان، شرکا و تامین کنندگان اصلی، شرایط رقابتی سازمان و چالش اصلی استراتژیک سازمان

·        1 صفحه چارت سازمانی

·        7 صفحه مرور معیارها و مقایسه آن با وضعیت و عملکرد سازمان بر اساس خودارزیابی انجام شده

·        60 صفحه تشریح اقدامات انجام شده و وضعیت سازمان در مقایسه با زیرمعیارهای مدل در مورد توانمندسازها و ارایه نمودارهای مرتبط با معیارهای نتایج بر اساس خودارزیابی انجام شده

·        4 صفحه ضمایم

·        1 صفحه مجموعه لغات

      ساختار دو

نقشه توانمندساز (Enabler Map) حداکثر 15 صفحه، شامل مرور رویکردها و پروژه­ های بهبود به کار گرفته شده در ارتباط با مدل ملی ارزیابی کیفیت ایران به تفکیک معیارهای توانمندساز با ذکر ارتباطشان با زیرمعیارهای نتایج، به طور نمونه مانند جدول شماره ( 3 )

 

 

                    جدول 3 : نقشه توانمندساز نمونه، در مورد معیار فرآیندها

 

ردیف

معیار فرآیندها

رویکردها/ اقدامات

دستاوردها/

توضیحات مرتبط با رویکرد

نتایج مورد انتظار/ نتایج بدست آمده

(توضیح/ شماره نمودار)

شواهد و نکات مرتبط، موجود در سایت

1

سیستم مدیریت شکایات مشتری

شکایات مشتریان در پایگاه اطلاعات مرتبط ثبت می­شود.

هدف سازمان حل و فصل شکایات به لحاظ مدیریتی و فنی طی ده روز کاری می­باشد.

نمودار (3) 2-5

خط مشی مدیریت شکایات مشتریان، شواهد بهبود محصول و گزارشهای مرتبط

 

جداول و نمودارهای نتایج (با اشاره به توانمندسازهای اصلی مرتبط)- حداکثر 10 صفحه جزییات تدوین اظهارنامه در دوره آموزشی مرتبط تشریح می­گردد. (مطابق با بند 5-8)