دوره آموزشی

هزینه هر نفر

آشنایی با مدل  ICTINQA و روشهای خود ارزیابی و تدوین اظهارنامه

600 هزار تومان

نظام مدیریت فرآیندی در مدل ICTINQA

400 هزار تومان

آشنایی با اصول برنامه ریزی استراتژیک برای مدل  ICTINQA

200 هزار تومان

مدیریت مالی در مدل های تعالی سازمانی

200 هزار تومان

مدیریت بازاریابی در مدل‌های تعالی سازمانی

400 هزار تومان

مدیریت فناوری و نوآوری در مدل های تعالی سازمانی

200 هزار تومان

دوره تربیت ارزیاب و منطق رادار

450 هزار تومان