عنوان دوره آموزشی

آشنایی با مدل ICTINQA و روشهای خود ارزیابی و تدوین اظهارنامه.

هدف دوره

هدف از این دوره، تشریح نکات راهنمای مدل ICTINQA و بیان مصادیق اجرایی آن در شرکت های ICT و تبیین روش‌های خود ارزیابی و ارائه پیشنهاد برای انتخاب روش خود ارزیابی و همچنین آشنایی با اصول تدوین اظهارنامه مطابق با الگوی ارائه شده توسط دبیرخانه جایزه و تشریح تمپلیت‌های  ارائه شده در سایت جایزه است.

مخاطبین دوره

·         مدیران، کارشناسان و اعضای تیم تخصصی تعالی سازمانی سازمان‌ها ، ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران.

سر فصل های دوره :

·         اصول و مبانی و تعاریف کیفیت و مدیریت کیفیت جامع.

·         تاریخچه مدل های تعالی سازمانی و .ICTINQA

·         منافع کاربرد مدل های تعالی سازمانی.

·         تشریح اصول و مفاهیم بنیادین جایزه .ICTINQA

·         تشریح معیارها، زیرمعیارها و نکات راهنمای مدل .ICTINQA

·         تعاریف و مفاهیم خود ارزیابی.

·         تفاوت بین ارزیابی و ممیزی .

·         تشریح فرآیند خود ارزیابی .

·         تشریح روش های خود ارزیابی (پرسشنامه- کارگاه- پروفرما-شبیه سازی و تلفیقی) همراه با کارگاه .

·         معیارهای انتخاب روش خود ارزیابی .

·         روشهای گردآوری اطلاعات برای تدوین اظهارنامه .

·         آشنایی با شواهد و مستندات مربوط به توانمند سازها و نتایج مبتنی بر منطق رادار.

·         نحوه تدوین اظهارنامه برای سطح اهتمام- اشتهار و تندیس.

·         جمع بندی.

کارگاه آموزشی

دارای 6 کارگاه آموزشی به منظور درک بهتر مفاهیم .

مدت زمان آموزش

مدت دوره آموزشی 4 روز و  از ساعت 8:30 تا 16:30 در محل تهران: شرکت ارتباطات زیر ساخت.

هزینه دوره

هزینه ثبت نام شامل شرکت در کلاس‌های آموزشی،  8 وعده پذیرایی و  4 وعده ناهار است.

سازمان ها هر نفر 600 هزار تومان به صورت انفرادی 15 درصد تخفیف برای ثبت نام بیش از 5 نفر از هر سازمان.

زمان برگزاری کلاس نیمه اول تیر ماه 96 میباشد.