عنوان دوره آموزشی

نظام مدیریت فرآیندی در مدل ICTINQA

هدف دوره

هدف از این دوره درک نکات راهنمای مرتبط با نظام مدیریت فرآیندی در مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آشنایی با چارچوب های مدیریت فرآیندی حوزه ICT ( ازقبیل eTOM ، APQC-Telecom، ITIL و ISO20000-4)، و گام‌های استقرار نظام مدیریت فرآیندی در سازمان‌های ICT محور است.

مخاطبین دوره

·         مدیران، کارشناسان و اعضای تیم تخصصی تعالی سازمانی سازمان‌ها، ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران .

سر فصل های دوره :

·         بیان هدف دوره .

·         شرح تعاریف و مفاهیم بنیادین مدیریت فرآیندهای کسب و کار با استفاده از پیکره دانش متداول مدیریت فرآیندهای کسب و کار.

·         روش‌های معمول شناسایی فرآیندهای موجود سازمان .

·         آشنایی با چارچوب های مدیریت فرآیندی eTOM ، APQC-Telecom، ITIL و ISO20000-4.

·         روش انطباق فرآیندهای سازمان به این چارچوب‌ها.

·         آشنایی با چرخه مدیریت فرآیندها (مدل‌سازی و طراحی، مستندسازی، تحلیل و بهبود فرآیندها).

·         شرح مستندات و شواهد مورد نیاز زیر معیارهای نظام مدیریت فرآیندی مبتنی بر منطق رادار.

·         پرسش و پاسخ.

·         جمع بندی.

کارگاه آموزشی

دارای 3 کارگاه آموزشی به منظور درک بهتر مفاهیم .

مدت زمان آموزش

مدت دوره آموزشی 2 روز و  از ساعت 8:30 تا 16:30 در محل تهران: شرکت ارتباطات زیر ساخت.

هزینه دوره

هزینه ثبت نام شامل شرکت در کلاس‌های آموزشی،4 وعده پذیرایی و 2 وعده ناهار است.

·         سازمان ها هر نفر 400 هزار تومان به صورت انفرادی 15 درصد برای ثبت نام بیش از 5 نفر از هر سازمان .