ساختار جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حیطه مسئولیت ها و اختیارات ترکیب اعضای شورای سیاست گذاری:
اعضای شورای سیاست گذاری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ICTINQA) عبارتند از:

v               وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات _ رئیس شورا.

v            نماینده تام الاختیار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران _ عضو شورا .

v                نماینده تام الاختیار جایزه ملی کیفیت ایران (انجمن مدیریت کیفیت ایران) _ عضو شورا.

v         مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت _ عضو شورا و دبیر جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.

v         نماینده تام الاختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی _ عضو شورا.

v         رئیس کمیته ارزیابی و آموزش جایزه_ عضو شورا .

v         مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شرکت ارتباطات زیرساخت_ عضو شورا و مجری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری   اطلاعات  جمهوری اسلامی ایران.

 

 

ساختار اجرایی جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ICTINQA)  به شرح زیر میباشد:

   

ساختار

 

 

 

: